آردین عمران

rdin

 

مشاركت ، همت ، افتخار
بيانيه ماموريت : درك صحيح از خواسته هاي كارفرمايان در اصول مهم
سرعت ، كيفيت  و مهندسي هزينه
ارزشهاي محوري : تخصص ، نوآوري ، تعهد ، وفاق
bigtheme