حاکمیت شرکتی – بخش دوم

 

 

۱) فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران فعالیت میکند (پارکینسون۱۹۹۴ کاملاً موافق)

۲)نقش حاکمیتی منحصر به فعالیتهای تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری ، نظارت و کنترل اقدامات اجرائی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان سر و کار دارد( تری کر -۱۹۸۴ – خیلی موافق)

۳)حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموع فعالیتهایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله امانت داری  و مدیریت بهینه دارایی ها (کانون۱۹۹۴ – موافق)

۴)رابطه بین سهامداران و شرکتشان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (کتابچه حاکمیت شرکتی ۱۹۹۶- تا حدودی موافق)

(ادامه دارد )

bigtheme