حاکمیت شرکتی – بخش چهارم

عوامل موثر در تشکیل حاکمیت شرکتی در آردین عمران

۱)بین عملکرد مدیریت و تابعیت نهادی و غیرنهادی ارتباط مثبت دارد

۲)اعمال حق مالکیت توسط سهامداران

۳)برخورد یکسان و منصفانه با تمام سهامداران

۴)روابط مناسب با تمام ذی نفعان

۵)افشای اطلاعات و شفافیت

۶)روشن بودن وظایف هیات مدیره و داشتن استراتژی و تهیه نقشه راه هیات مدیره

ملاحظه می شود در تمامی این تعاریف به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به منافع و اهداف توجه شده است. بر این اساس بوده است که شرکت ساختمانی و تاسیساتی آردین عمران بر آن شده است که فرآیند حاکمیت شرکتی را بصورت جدی بهینه سازی کند چشم انداز شرکت آردین عمران اهداف را مشخص کرده است و در شرایط کنونی کسب و کار، مسیری که رقابت های انتحاری شغلی جایگزین همکاری گسترده و فعالیت کاری در اقیانوس سرخ به جای اقیانوس آبی شکل گرفته است.

لازم است چارتهای سازمانی شرکتی شامل رهبری- مدیریت- حقوقی– مالی و اداری – بازرسی و دفتر فنی بصورت مستمر در شفافیت فعالیت نمایند و چنانچه ابهامی ایجاد شود سریعاً طی فرآیند لازم شفاف سازی شود. در تدوین قوانین مربوط به مالکیت شرکتی شناخت اجزاء نظام اقتصادی حاکم و روابط بین برخی متغیرهای وابسته ضروری است.( ادامه دارد )

bigtheme