حاکمیت شرکتی- بخش اول

 

 

هر کشور متناسب با عواملی چون نظام های مالی و قانونی ، ساختار مالکیت شرکتی ، فرهنگ و نظام اقتصادی سرمایه گذاران حاکمیت شرکتی منحصر به فرد خود را دارد. در ایران با عنایت به فراز و نشیب شرکتها طی ۶۰ سال گذشته ملاحظه می شود که چرخه کارها کمتر بر اساس ضوابط بوده و یا اگر بوده مخدوش و با ایراداتی انجام شده است.

مبرهن است که حاکمیت شرکتی نه تنها در ایران که حتی در کشورهای غربی که پیشتاز توسعه تکنولوژی و ارائه خدمات بوده اند نیز با توجه به مستندات همواره دستخوش مناقشات بوده است به طور مثال مسئله واترگیت ، سهام وال استریت ، بحران اقتصادی یونان ، اسپانیا و … بر این اساس که استقرار نظام حاکمیت شرکتی به منظور تامین منافع ذی نفعان بطور کلی شکل گرفته است.

لازم است در اینجا تعاریفی که تاکنون از حاکمیت شرکتی و یا راهبری شرکتی ارائه شده و مورد توجه قرار گرفته اشاره شود: (ادامه دارد )

bigtheme