هیت مدیره

  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره : محمد اسدی مهندس عمران و  دکتری مدیریت راهبردی  (گرایش مدیریت تکنولوژِی )  با ۲۹ سال سابقه اجرائی  و مدیریتی
  • رئیس هیات مدیره : حسن اسدی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی با ۲۶ سال  سابقه اجرائی
  • عضو شرکت : پرویز بهنا   کارشناس ارشد معماری با ۵۵ سال سابقه اجرائی  و مدیریتی
  • عضو هیات مدیره شرکت : علی اسدی  دانش آموخته مدیریت کسب و کار( MBA) با ۳۴ سال سابقه اجرائی و مدیریتی
bigtheme