آرشیو برچسب: شرکت

حاکمیت شرکتی – بخش پنجم

        آردین عمران   ۱-تحلیل وضعیت کنونی باچشم اندازی به دستیابی آرمانهای شرکت ۲-ارزیابی شاخص های موثر و جمع آوری پیشنهادات از تمامی پرسنل شرکت و پر کردن پرسشنامه های مرتبط (خودارزیابی) ۳-شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت کنترل روابط میان واحدهای مختلف داخلی و خارجی مرتبط ۴-شناخت نقاط ضعف و برنامه ریزی و برگزاری جلسه ...

ادامه مطلب »

حاکمیت شرکتی – بخش دوم

    ۱) فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران فعالیت میکند (پارکینسون۱۹۹۴ کاملاً موافق) ۲)نقش حاکمیتی منحصر به فعالیتهای تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری ، نظارت و کنترل اقدامات اجرائی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان سر و کار دارد( تری کر -۱۹۸۴ – ...

ادامه مطلب »
bigtheme