احداث ساختمان اداری شعبه ۲۵ تامین اجتماعی تهران

پروژه شعبه ۲۵ تامین اجتماعی مرحله اسکلت

شعبه ۲۵ مرحله اجرا سقف

بازدید از پروژه

مرحله تحویل موقت پروژه

bigtheme