بیمارستان سوانح و سوختگی زنجان (آیت الله موسوی )

فونداسیون بیمارستان قسمت A

اجرای سقف و ستونهای قسمت B

نمایی از استراکچر بیمارستان سوانح و سوختگی زنجان ایت الله موسوی

بازدید از کارگاه در معیت کارفرما ، مشاور و پیمانکار

اجرای سقف سوم بیمارستان قسمت C

اجرای سقف چهارم

بتن ریزی دال سقف

bigtheme