حاکمیت شرکتی – بخش پنجم

 

 

 

 

آردین عمران

 

۱-تحلیل وضعیت کنونی باچشم اندازی به دستیابی آرمانهای شرکت

۲-ارزیابی شاخص های موثر و جمع آوری پیشنهادات از تمامی پرسنل شرکت و پر کردن پرسشنامه های مرتبط (خودارزیابی)

۳-شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت کنترل روابط میان واحدهای مختلف داخلی و خارجی مرتبط

۴-شناخت نقاط ضعف و برنامه ریزی و برگزاری جلسه جهت تعیین استراتژی جدید

۵-اجرای پروژه بهبود

۶-ارزیابی مجدد بعد از گذشت زمان تعیین شده

۷- برگزاری جلسه و ارائه گزارش

به عبارتی زیرساختهای حاکمیتی در شرکت آردین عمران بر اساس خط مشی سازمانی و متودولوژی تعریف می شود سپس بازخوردها بررسی می شود.

برای پی بردن به اهمیت زیرساختها کافی است تصور نمایند خط و مشی ها سیاست گذاری ها و متودولوژی های لازم برای مدیریت ریسک بایستی به نحو احسن طراحی و تدوین شده باشد.

به هر صورت اولین و مهمترین زیرساخت و بستر مورد نیاز برای اجرایی نمودن مدیریت ریسک و اعمال حاکمیت شرکتی وجود نیروی انسانی دانش محور ماهر می باشد.

بدیهی است با توجه به خصوصیات فردی هرکس و روحیات و خلقیات افراد در بازه های زمانی مختلف از نظر آماری رفتاری با فراوانی گسترده ای روبرو می باشد و مبرهن است به لحاظ علمی چیزی را که نتوان اندازه گرفت نمی توان مدیریت کرد.((و این است پاراداکس بزرگ مدیریت و حاکمیت شرکتی در دنیا)) که لازم است از روشهای خاص جهت اندازه گیری کیفی به کمی بهره برد، تا انگیزه ها شناسایی و در بحرانها برنامه ریزی گردد.

از آنجاییکه حاکمیت شرکتی در آردین عمران اصالت را به ارزش آفرینی می دهد و در حال حاضر پول را فقط و فقط به عنوان یکی از ابزار ایجاد ارزش می شناسد و از طرفی تامین این ابزار یکی از ارکان اساسی هر کسب و کاری است و این ابزار از طرف سرمایه گذاران تامین می شود لذا مدیریت لازم می داند برای حمایت از حقوق سرمایه گذارن و کلیه ذی نفعان به نکات اساسی توجه وافر داشته باشد.

از جمله احکام فرهنگی و مذهبی، قوانین اسلامی و اصل ۴۴ شرایط اقتصادی هر دوره، محیط جغرافیایی،…

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کانرا نیست پایان غم مخور 

(ادامه دارد )

bigtheme